Alapszabály

amelyet a 2017 év március hó 17. napján tartott alakuló közgyűlésen az alapító tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint állapítottak meg:

 1. A szövetkezet elnevezése, székhelye, alapításának célja, üzletszerű gazdasági tevékenységi köre

A szövetkezet elnevezése:

Liliomkert Éléskamra Termelő, Szervező, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet

A szövetkezet rövidített elnevezése: Liliomkert Éléskamra Szövetkezet

A szövetkezet székhelye: 8283 Káptalantóti hrsz. 010/7.

A központi ügyintézés helye: 8283 Káptalantóti hrsz. 010/7.

A szövetkezet határozatlan időre alakul.

A szövetkezet alapításának a célja: a tagok gazdasági és társadalmi szükségletei kielégítésének elősegítése, előmozdítása, ezen belül különösen az egészséges termelői és kézműves élelem biztosítása. Továbbá közreműködés a tagok szociális, kulturális és oktatási igényeinek színvonalas kielégítésében.

Nemzetközi tapasztalat bizonyítja, hogy a családi gazdaságok jelentik az agrárium jövőjét, a biogazdálkodás pedig az emberiség jövőjét.

Szövetkezetünk elsődleges célja tehát, hogy szervező munkájával támogassa a kisközösségi gazdálkodás feltételeinek optimalizálását.

Európában – és a fejlett világban mindenütt – egyre nagyobb az igény az élelem egyetlen biztonságát jelentő biotermékek iránt. Ugyanakkor a mai tudásunk szerinti leghatékonyabb organikus kertgazdaság (nemzetközi használatban: permakultúra) nagy szaktudáson alapuló kertápolás, amely mellett bőven van ideje az embernek kreatív, értékteremtő munkára.

Tudomásul vesszük, hogy a vidék – és ezzel az ország – felemelkedésének kulcskérdése a termőföld használata, annak módja, hatékonysága. A természetes, kézműves élelem az ország egészségének alapja, amely nélkül az eredményes munkavégzés elképzelhetetlen.

A termőföld ésszerű, hosszú távra tervezett, gondos használata tehát mindannyiunk érdeke, felelős együttgondolkodást igényel. Közösség-teremtő erő, és ezzel a jó közérzet alapja is. A jó közérzet pedig az egészséghez szintén elengedhetetlenül szükséges tényező.

Szövetkezetünk azzal a céllal jön létre, hogy felállítsa és működtesse azt a rendszert, amelynek alapja a társadalom megrendelését kielégítő természetbarát földművelés és feldolgozás.

A megrendelés mind a fogyasztónak, mind a termelőnek biztonságot jelent, a fogyasztónak élelme biztonságát, a termelőnek az értékesítés biztonságát.

A megrendeléseket a termelési ciklust megelőzően, ősszel kell begyűjteni.

Ezek alapján szervezhető a következő évi termelés, annak őszi előkészítése.

A megrendelések biztonságos teljesítése érdekében a termelést jelentős többletre szervezzük.

A megrendelt terményt közvetlenül a megrendelőhöz juttatjuk.

A közvetlenül nem értékesíthető minőségi és mennyiségi többletet a szövetkezet feldolgozza, tárolja és értékesíti.

A szövetkezet tevékenysége a megrendelésen alapuló kézműves élelem hatékony előállításának szervezésével összefüggő valamennyi szakterületre kiterjed, úgymint

 • az organikus kertgazdálkodást támogató oktatás;
 • szakember utánpótlás.

 

A szövetkezet fő tevékenysége: a megrendelésen alapuló természetbarát földművelés és feldolgozás szervezése TEÁOR: 0150 Vegyes gazdálkodás

 

A szövetkezet elektronikus kézbesítési címe: info@liliomkertpiac.hu

 1. Tagsági viszony

A szövetkezetnek tagja lehet minden belföldi és külföldi természetes személy, valamint jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) a szövetkezet célját és alapszabályát elfogadja. A szövetkezetbe azon tagok vehetők fel, akik

A szövetkezet nem természetes személy tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám 10 százalékát; a szövetkezetnek a szövetkezeti formában működő jogi személy tagjait a nem természetes személy tagok számítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A szövetkezetnek lehet személyes közreműködést nem vállaló tagja, de számuk nem haladhatja meg a taglétszám 10 százalékát.

A szövetkezet egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása nem haladhatja meg a tőke 15 százalékát.

A szövetkezet a tagjairól külön nyilvántartást vezet.

III. A szövetkezet jegyzett tőkéje, az egy tag által minimálisan teljesítendő vagyoni hozzájárulás, a vagyoni hozzájárulás teljesítési módja és ideje

A szövetkezet tőkéjének összege 70 000 forint, azaz hetvenezer forint, amely 70 000 forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

Az alapító tagok által vállalt pénzbeli vagyoni hozzájárulás, valamint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megjelölését, értékét az alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező, a tagok által vállalt vagyoni hozzájárulásról szóló dokumentum tartalmazza.

Az egy szövetkezeti tag által kötelezően teljesítendő vagyoni hozzájárulás legkisebb értéke 10 000 azaz hatvanezer forint, 1 részjegy ára.

A tagok az Alapszabály elválaszthatatlan részét képező, a tagok által vállalt vagyoni hozzájárulásról szóló dokumentum aláírásával vállalt vagyoni hozzájárulásukat a következő módon kötelesek teljesíteni:

Az alakuló közgyűlés napját követő 15 napon belül minden tagnak be kell fizetnie a pénzbeli hozzájárulást.

A szövetkezet szervei

 1. A közgyűlés

A közgyűlés a szövetkezet legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 1. a) az alapszabály módosítása;
 2. b) a vezető tisztségviselőknek, valamint a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 3. c) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 4. d) a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint a közösségi alap felhasználásának főbb elveiről szóló döntés meghozatala;
 5. e) a beszámoló elfogadása és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés meghozatala;
 6. f) a szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről szóló döntés meghozatala;
 7. g) a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala;
 8. h) a szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala;
 9. i) a pótbefizetés elrendelése.

A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést a napirend közlésével, a közgyűlést megelőző legalább 15 nappal írásban kell összehívni.

A közgyűlési meghívó elektronikus úton (e-mail) is elküldhető azon tagoknak, akik ehhez e-mail címeik pontos közlésével előzetesen hozzájárultak.

A közgyűlés levezető elnöke a szövetkezet mindenkori elnöke. Az elnök akadályoztatása esetén a levezető elnököt a közgyűlés választja meg, egyszerű szótöbbséggel.

A közgyűlés a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. A tagoknak azonosan egy-egy szavazata van valamennyi kérdésben.

A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, de az egy képviselő által képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok tíz százalékát.

A közgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza az alábbi kivételekkel.

Az alapszabály módosításához a jelenlévők legalább kétharmadának és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

A szövetkezet egyesülésének, szétválásának, gazdasági társassággá történő átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához az összes tag legalább kétharmadának szavazata szükséges.

A közgyűlés a határozatokat nyílt szavazással hozza meg; a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai megválasztásáról és visszahívásáról titkos szavazással dönt.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 3, legfeljebb 15 napon belüli időpontra összehívott közgyűlés (megismételt közgyűlés) az eredeti napirendek tárgyában a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A határozatok meghozhatók ülés tartása nélküli, írásbeli határozathozatallal is. Ebben az esetben az igazgatóság a határozat tervezetét köteles valamennyi tagnak írásban megküldeni, azzal, hogy arra nézve a tag a határozat-tervezet átvételétől számított 8 napon belül írásban a határozat-tervezet mellékletét képező szavazólap kitöltésével adhatja le szavazatát.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az Alapszabálynak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a közgyűlést az igazgatóságnak össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

 1. Az igazgatóság

A szövetkezet ügyvezetését és képviseletét az ügyvezető elnök végzi. Az elnök a megbízatási ideje 5 év.

Megszűnik az ügyvezető elnök megbízatása:

 1. a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 2. b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 3. c) visszahívással;
 4. d) lemondással;
 5. e) az elnök halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 6. f) az elnök cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 7. g) az elnökkel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A közgyűlés az elnököt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

Az ügyvezető elnök a megbízatásáról a szövetkezethez vagy a közgyűléshez címzett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Az első ügyvezető elnök: név: Kovács Artúr

lakcím: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 15-19. 4. em. 32.

Az első ügyvezető elnök megbízatása a bejegyzéstől 2022. március 16-ig tart.

 1. Felügyelőbizottság

A szövetkezet 2 tagú felügyelőbizottságot létesít, amely az ügyvezető elnök és a szövetkezet működése törvényességének az ellenőrző szerve. A tagok megbízatási ideje 5 év.

A felügyelőbizottsági tagok választására és választhatóságára, a kizáró és összeférhetetlenségi okokra, a tagok felelősségére, a feladat és hatáskörökre a Ptk., az Alapszabály, valamint a közgyűlési határozatok és külön törvények vonatkozó előírásai az irányadók.

Megszűnik a felügyelőbizottsági tag megbízatása:

 1. a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 2. b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 3. c) visszahívással;
 4. d) lemondással;
 5. e) a felügyelőbizottsági tag halálával;
 6. f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 7. g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A közgyűlés a felügyelőbizottsági tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

A felügyelőbizottsági tag a megbízatásáról az igazgatósághoz címzett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Az első felügyelőbizottsági tagok:

Elnök: név: Kiss Csaba

lakcím: 8341 Szalapa Fő utca 40.

Tag:     név: Huszti Levente

lakcím: 8353 Zalaszántó Zrinyi M. utca 63.

Tag:     név: Nyári Viola

lakcím: 8353, Zalaszántó, Derékhegy 13.

Az első felügyelőbizottság megbízatása a bejegyzéstől 2022. március 16-ig tart.

 1. Könyvvizsgáló

A szövetkezet könyvvizsgálót alkalmaz.

A könyvvizsgáló megbízatási ideje 5 év. A megválasztott könyvvizsgálóval az igazgatóság köteles a választást követő 90 napon belül megbízási szerződést kötni a könyvvizsgálat ellátására. Ha a szerződés megkötésére nem kerül sor, a választás hatálytalanná válik.

A könyvvizsgálóra egyebekben a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

Az első könyvvizsgáló

KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt.         1033 Budapest Reviczky ezredes u. 2.

Az első könyvvizsgáló megbízatása 2017. március 17-től 2022. március 16-ig tart.

 1. A szövetkezet képviselete

A szövetkezetet az ügyvezető elnök valamint az általa erre felhatalmazott tag képviseli. Az ügyvezető elnök képviseleti, cégjegyzési joga önálló, a tag képviseleti jogát külön szerződés rögzíti.

 1. Közösségi alap

A szövetkezet a mindenkori adózott eredményéből a tárgyévi beszámolót elfogadó közgyűlés döntése szerinti értékben fel nem osztható közösségi alapot képez, melyet a lekötött tartalékban elkülönít.

A közösségi alap a tagok és hozzátartozóik kulturális, oktatási, szociális, sport tevékenysége támogatására használható fel.

A részletes szabályokat a közgyűlés által elfogadott szabályzat tartalmazza.

Ennek keretein belül a közösségi alapból nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az igazgatóság jár el.

A közösségi alapot sem a nyereségből való részesedésnél, sem a tagsági viszony megszűnéséhez kapcsolódó elszámolásnál nem lehet figyelembe venni.

A szövetkezet gazdasági társasággá történő átalakulása, vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a közösségi alapot a közgyűlés által meghatározott szervezet számára kell felajánlani.

VII. Tagfelvétel

A szövetkezeti tagsági jogviszony a szövetkezet alapításakor vagy pedig írásbeli tagfelvétel iránti kérelem alapján az ügyvezető elnök határozatával keletkezik.

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, s vállalja a vagyoni hozzájárulást és személyes közreműködést. Lehetőség van személyes közreműködés vállalása nélküli tagságra is.

A kérelmező legalább 10 000 azaz tízezer forint értékű vagyoni hozzájárulást köteles vállalni.

A tag felvételéről az ügyvezető elnök határoz, a kérelem benyújtását követő 8 napon belül. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén az érintett kérheti a határozat közgyűlési felülvizsgálatát.

A tagsági jogviszony a tagfelvételről szóló határozatban megjelölt időpontban jön létre. A tag a vállalt pénzbeli vagyoni hozzájárulást a tagfelvétel időpontjáig köteles szolgáltatni. A belépni szándékozó a vagyoni hozzájárulási kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy más tag szövetkezeti részesedését veszi meg.

VIII. Személyes közreműködés

Személyes közreműködés történhet a tagsági viszony alapján termeléssel, értékesítésre előkészítéssel (értve a megrendelést is), illetve munkaszerződés, vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján meghatározott munkavégzéssel. A személyes közreműködést nem vállaló tagok személyes közreműködésre nem kötelesek.

A tagoknak a szövetkezettel való együttműködés keretében teljesítendő feladatait és vállalásait, valamint az általuk igénybe vehető szövetkezeti szolgáltatások felsorolását az egyes tagok és a szövetkezet – az Alapszabály keretei között – tagsági megállapodásban szabályozzák.

 1. Tagi kölcsön

A tag a vagyoni hozzájárulásának a teljes beszolgáltatása után kölcsönt nyújthat a szövetkezet részére.

A tagi kölcsönről szóló szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A kölcsön nem haladhatja meg a tag vagyoni hozzájárulásának 20 szorosát. A kölcsön után a szerződésben, magánokiratban rögzítettek szerint kamatot kell fizetni. A kölcsönt a szerződésben, magánokiratban rögzített határidőn belül kell visszafizetni a tag részére.

A további részletszabályokat az erre vonatkozó Szabályzat tartalmazza.

 1. A tagsági jogviszony megszűnése, elszámolás a volt taggal, jogutódjával

A tagsági jogviszony megszűnik, ha

 1. a) a tag a szövetkezetből kilép;
 2. b) a tag a vagyoni hozzájárulását vagy pótbefizetési kötelezettségét – az Alapszabályban, illetve közgyűlési határozatban meghatározott időpontig – nem teljesítette;
 3. c) a tag meghal vagy megszűnik;
 4. d) a bíróság a tagot kizárja;
 5. e) a szövetkezet átalakulással, egyesüléssel, szétválással vagy jogutód nélkül megszűnik.

A tag kilépési szándékát köteles az igazgatóságnak írásban bejelenteni. A kilépési szándék bejelentése és a tagsági viszony megszűnése között legfeljebb három hónap telhet el.

A szövetkezet tagja – a szövetkezetnek az érintett tag ellen indított keresete alapján – bírósági határozattal a szövetkezetből kizárható, ha a szövetkezetben való maradása a szövetkezet céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné.

A tag kizárása iránti kereset megindításához a közgyűlés az összes tag legalább kétharmados szótöbbségével meghozott határozata szükséges. Az érintett tag ebben a kérdésben nem szavazhat.

A kizárás okait megjelölő keresetet a közgyűlés határozatának meghozatalától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül kell megindítani. A keresetindításról hozott, indokolással ellátott írásbeli határozatot haladéktalanul, de legkésőbb a meghozatalától számított 15 napon belül kézbesíteni kell az érintett tag részére.

A tagsági jogviszony megszűnése esetén a tagot vagy jogutódját a vagyoni hozzájárulásának értéke, valamint a tagsági jogviszony időtartama alatt keletkezett, a vagyoni hozzájárulásra jutó saját tőke – lekötött tartalékkal csökkentett – összege illeti meg, abban az esetben, ha az a veszteség fedezésére nem került felhasználásra. Az összeget a tagsági jogviszony megszűnését követő három hónapon belül kell kiadni.

A tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt tag által a szövetkezet használatába adott vagyontárgyat kérelemre a volt tag részére vagy tagsági viszonyt nem létesítő jogutódja részére ki kell adni, ha a használatba adott vagyontárgy még a szövetkezet rendelkezésére áll. A kiadásra az elszámolással egyidejűleg kerül sor. Ha a használatba adott vagyontárgy elhasználódás folytán már nincs a szövetkezet birtokában, a szövetkezet ellenérték fizetésére nem köteles. A vagyontárgynak a tagsági jogviszony megszűnése utáni használata esetén a kiadásig terjedő időre a volt tag, illetve tagsági jogviszonyt nem létesítő jogutódja részére díjat kell fizetni.

A jogutód elszámolás helyett kérheti tagfelvételét. Ebben az esetben az elszámolandó összeget a jogutód által vállalt vagyoni hozzájárulás értékébe bele kell számítani.

A szövetkezeti tagsági jogviszony, a vásárolt részjegy szabadon nem értékesíthető, csak az elfogadott tag vásárolhatja meg vagy a tagsági jogviszony kérésre megszűntethető.

 1. Pótbefizetés

A közgyűlés legfeljebb évi egy alkalommal a veszteségek rendezése céljából dönthet pótbefizetés elrendeléséről. A pótbefizetés a tagok vagyoni hozzájárulásának arányában rendelhető el, és az nem haladhatja meg a tag vagyoni hozzájárulásának 30%-át.

XII. Részesedés

A közgyűlés az igazgatóságnak a felügyelőbizottság véleményével együtt előterjesztett javaslata alapján, az éves beszámoló ismeretében dönt a nyereség tagok közti felosztásáról. A felosztandó nyereség 50%-át a tagok között személyes közreműködésük arányában kell felosztani. A nyereség 50 %-át a személyes közreműködést vállaló és a személyes közreműködést nem vállaló tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

XIII. Törvényességi felügyelet, határozatok megtámadása

A szövetkezet törvényességi felügyeletét a cégbíróság látja el a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szabályai szerint.

A tag, az igazgatóság tagja és a felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a tagok és a szövetkezet szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a szövetkezet ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed.

XIV. Záró rendelkezések

Jelen Alapszabályt a  Liliomkert Éléskamra Termelő, Szervező, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet  alakuló közgyűlése megtárgyalta és 2016. év november hó 5. napján azt egyhangúan elfogadta.

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szövetkezetekre vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

A szövetkezet alapítását az ellenjegyzéstől számított 30 napon belül bejegyzés és közzététel céljából be kell jelenteni a szövetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróságnak.

A szövetkezet csak a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően végezhet üzletszerű gazdasági tevékenységet.

Kelt: Káptalantóti, 2017.év március hó 17. napján.

Alapító tagok aláírták, ügyvéd ellenjegyezte.

A cégbíróság bejegyezte: 2017. április 20.

cégjegyzékszám: 19-02-500286